TV Gazete Reklam Servisi


Kamuoyu ürün toplatma reklamı vermek

ÜRÜN TOPLATMA KAMUOYU REKLAM ÇALIŞMA
TC. Sağlık Bakanlığı İdari Yaptırım Kararı Gazete Televizyon Reklam vermek ürün toplatma, ürün geri çağırma ilanları vermek
Sanayi ve Bilim Bakanlığı İdari yaptırım kararı ile gazete ve televizyonlara reklam vermek ürün toplatma ürün geri çağırma ilanları vermek
Gümrük Bakanlığı idari yaptırım kararı ile gazete ve televizyonlara reklam vermek ürün toplatma ürün geri çağırma ilanları vermek
Ekonomi Bakanlığı idari yaptırım kararı ile gazete ve televizyonlara reklam vermek ürün toplatma ürün geri çağırma ilanları vermek
Pgd ürün toplatma reklamları vermek
Ürünün piyasaya arzının yasaklanması,
Piyasaya arz edilen ürünlerin piyasadan toplatılması,
Ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğu durumlarda ise kısmen ya da tamamen bertaraf edilmesi,
üretici; unvanını, ürünün markasını, modelini ve fotoğrafını, seri veya parti numarasını, taşıdığı riskle ilgili bilgileri ve ürünün teslim edileceği yerleri veya gönderileceği adresleri içeren ilan metninin ulusal düzeyde yayın yapan iki televizyon kanalında 07.00 - 22.00 saatleri arasında 20 saniyeden az 60 saniyeden fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek sürede yazılı ve sesli şekilde iki gün yayınlanmasını ve ulusal düzeyde dağıtımı yapılan iki gazetede, sayfanın dörtte birinde, bir gün ilan edilmesini sağlar.
Güvensiz Ürün Toplatma, Ürün Geri Çağırma Reklamları

- İlinizdeki Basın İlan Kurumu şubesi aracılığıyla iki ulusal gazetede birer kere

sayfanın dörtte biri büyüklüğünde,
- Yukarıdaki şartlara uygun olarak hazırlanan ilanın, ekte yer alan ulusal karasal
TV kanallarından iki tanesinde 07:00-22:00 saatleri arasında yazılı ve sesli olarak açık
ve anlaşılır biçimde 30 saniyeden az olmamak şartıyla birer kere yayınlatılıp TV
kanalının logosunun, tarih ve saatinin görüldüğü yayın kayıtlarının ve yayına ilişkin TV
kanalıyla yapılan sözleşme örneğinin tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde
Bakanlığımıza gönderilmesi,
- Güvensiz ürünü satın alan risk altındaki kişilerin yerel yayın yapan gazete ve
televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, bu duyuru
yerel basın ve yayın organları yoluyla, risk altındaki kişilerin tespit edilebildiği durumlarda ise
bu kişilerin doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla yapılabileceği,

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü -CEZA TEBLİGATISayı :  Konu : İdari Yaptırım Tebligat Özeti Tebligat Yapılan Gerçek Ya da Tüzel Kişilik : Hulusi İtimat Kim.Kozm. ve Deterjan- İdari Yaptırımların Dayanağı : 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 5 inci maddesine aykırılık Tebligat Konusu : 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 11 ve 12 nci maddelerinin uygulanması İdari Yaptırım Türü : Piyasaya arzın yasaklanması, toplatma, bertaraf ve idari para cezası İdari   (Ödemeye ilişkin alındı belgesi örneğinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.(Ödemeye ilişkin alındı belgesi örneğinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.)AÇIKLAMALAR : Genel Müdürlüğümüzce tarihinde gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda firmanız tarafından üretilen / ithal edilen adlı üründen numune alınarak  tarihli ve 29236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ” kapsamında  test ve muayenesi yaptırılmıştır.  test raporunun incelenmesi sonucu, alınan numunelerin içerdiği tehlikeli kimyasal madde miktarının adı geçen Tebliğde izin verilen limitlerin üzerinde olması suretiyle temel gerekleri sağlamaması ve tüketicilerin sağlığına yönelik ciddi risk taşıması sebebiyle güvenli olmadığı anlaşılmıştır. Bakanlığımızın 2017/45 sayılı Onayıyla söz konusu ürün hakkında 4703 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen önlemlerin alınmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda 4703 sayılı Kanun, Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca; 1) 4703 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında adı geçen ürünün piyasaya arzının durdurulması, piyasadaki ürünlerin toplatılması ve ürünün güvenli hale getirilmesi mümkün ise bunu ispat eden belgeler ve hazırlanan düzeltici faaliyet planı ile birlikte, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde Bakanlığımıza başvurulması, a) Düzeltme faaliyet planında; - Üretilen/ithal edilen toplam güvensiz ürün miktarı, - Piyasaya arz edilen ürün miktarı (irsaliye, fatura vb.), - Piyasaya arz için kullanılan dağıtım kanalları, - Dağıtım kanalları üzerinden ürünlerin toplatılması için gereken süre, - Toplatılan ürünlerin ne şekilde düzeltileceği, - Düzeltme işlemlerinin tamamlanması için gereken toplam süreye yer verilir. b) Bakanlığımız idari işleminin tebliğinden itibaren onbeş gün içinde başvurulmadığı takdirde düzeltme faaliyetinde bulunulmayacağı, düzeltme faaliyetleri sonucunda durumun Bakanlıkça değerlendirileceği, gerektiğinde ürünün tarafsız bir test veya muayene kuruluşundan test ve muayenesinin istenebileceği, düzeltme faaliyetleri sonucunda güvenli olduğu anlaşılan ürünlerin yeniden piyasaya arz edilebileceği, 2) Güvenli hale getirilmeyen ya da güvenli hale getirilmesi mümkün olmayan ürünlerin tebliğ tarihinden itibaren en geç altı ay içinde firmanızca piyasadan toplatılıp bertaraf edilmesine ilişkin faaliyet planı hazırlanarak Bakanlığa sunulması, a) Toplatma ve bertarafa ilişkin faaliyet planında; - Üretilen/ithal edilen toplam güvensiz ürün miktarı, - Piyasaya arz edilen ürün miktarı (irsaliye, fatura vb.), - Piyasaya arz için kullanılan dağıtım kanalları,  3 / 4 - Dağıtım kanalları üzerinden ürünlerin toplatılması için gereken süre, - Toplatılan ürünlerin ne şekilde bertaraf edileceği (imha, yeniden ihraç vb.), - Piyasaya arz edilen ürünlerin toplatılması ve bertarafı işlemlerinin tamamlanabilmesi için gereken toplam süreye yer verilir. b) Güvensiz ürünlerin piyasadan toplatılması işleminin tamamlanmasının ardından bulunduğunuz yerdeki ticaret il müdürlüğü ile temasa geçilerek denetmen gözetiminde bertaraf edileceği, 3) Güvensiz ürüne ilişkin verilen piyasaya arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararlarının uygulanması ve risk altındaki tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla; a) İlinizdeki Basın İlan Kurumu şubesi aracılığıyla iki ulusal gazetede birer kere sayfanın dörtte biri büyüklüğünde, - Firmanın adı, unvanı ve adresini içeren, - Ürünün adı, markası, modeli, cinsi, fotoğrafı, seri ya da lot numarası veya ürünü net şekilde tanıtan, - Ürünün geri çağrılma nedeni, güvensiz olduğu ve alınan önlemler hakkında bilgi veren, -Ürünün iade edileceği yerler veya üründeki sorunun giderilmesini teminen gönderilebileceği adresleri içeren, - Ürünün taşıdığı risk, riskten sakınmak veya sorunu gidermek için önerilen yöntemler hakkında bilgileri içeren ilanın yapılarak gazete örneklerinin Bakanlığımız idari işleminin tebliğinden itibaren on gün içinde Bakanlığımıza gönderilmesi, b) Yukarıdaki şartlara uygun olarak hazırlanan ilanın, ekte yer alan ulusal karasal TV kanallarından iki tanesinde 07:00-22:00 saatleri arasında yazılı ve sesli olarak açık ve anlaşılır biçimde 30 saniyeden az olmamak şartıyla birer kere yayınlatılıp TV kanalının logosunun, tarih ve saatinin görüldüğü yayın kayıtlarının ve yayına ilişkin TV kanalıyla yapılan sözleşme örneğinin tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde Bakanlığımıza gönderilmesi, c) Güvensiz ürünü satın alan risk altındaki kişilerin yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, bu duyuru yerel basın ve yayın organları yoluyla, risk altındaki kişilerin tespit edilebildiği durumlarda ise bu kişilerin doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla yapılabileceği, 4) 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 1/b kesinleşmeden önce ilinizdeki muhasebe müdürlüğüne ya da malmüdürlüğüne, kesinleşmesinden sonra vergi dairesine yatırılması ve idari yaptırım tarih ve sayısının bulunduğu makbuzun bir örneğinin Bakanlığımıza gönderilmesi; idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17/6 maddesi uyarınca kanun yoluna başvurulmaksızın peşin ödenmesi halinde ceza tutarının dörtte üçünün tahsil edileceği, 5) Güvensiz bulunan ürünün test edilmesi için Bakanlığımızca ödenen ve ekte makbuzu bulunan laboratuvar test ücretinin muhasebe müdürlüğüne veya malmüdürlüğüne  4 / 4 ödenerek buna ilişkin makbuzun da bir örneğinin Bakanlığımıza gönderilmesi, 6) a) Kabahatler Kanunu uyarınca kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde idari para cezasına karşı sulh ceza mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurulabileceği, bu süre içinde başvurulmaması halinde idari para cezasının kesinleşeceği, b) İdari para cezası ile birlikte söz konusu ürünün piyasaya arzının yasaklanması, toplatma ve bertaraf kararlarına karşı altmış gün içinde idare mahkemesi nezdinde iptal davası açılabileceği ancak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 27 nci maddesindeki “Danıştay’da veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz.” hükmü uyarınca idari işlemlerin yürütmesinin durmayacağı, 7) Yukarıda bahsedilen idari yaptırımların gereklerinin verilen süreler içerisinde yerine getirilmemesi halinde Bakanlığımızca ifa edileceği ve yapılacak masrafların 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca gecikme zammı ile birlikte firmanızdan tahsil edileceği hususlarında, Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Kamuoyu ürün toplatma reklamı vermek, Güvesiz bulunan ürünlere ilişkin kamuoyu duyurusu

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜVENSİZ ÜRÜN TOPLATMA REKLAM ÇALIŞMASI KAMUOYU DUYURUSU GAZETE VE TV REKLAMI , SANAYİ BAKANLIĞI GÜVENSİZ ÜRÜN TOPLATMA REKLAM ÇALIŞMASI KAMUOYU DUYURUSU GAZETE VE V REKLAMI, SAĞLIK BAKANLIĞI GÜVENSİZ ÜRÜN TOPLATMA REKLAMI GAZETE VE TV REKLAMI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,.

Güvensiz Ürün Reklamı

NTV SPOR Ürün Toplatma Reklamı, SHOW TV Ürün Toplatma Reklamı, HABER TÜRK Ürün Toplatma Reklamı, KANAL 24 Ürün Toplatma Reklamı, CNN TÜRK Ürün Toplatma Reklamı, KANAL D Ürün Toplatma Reklamı, TV2 Ürün Toplatma Reklamı, TLC Ürün Toplatma Reklamı, FLASH TV Ürün Toplatma Reklamı, KANAL 7 Ürün Toplatma Reklamı, FOX Ürün Toplatma Reklamı, TV 8 Ürün Toplatma Reklamı, TV NET Ürün Toplatma Reklamı, NTV Ürün Toplatma Reklamı, STAR TV Ürün Toplatma Reklamı, ATV Ürün Toplatma ReklamıEtiketler: Ürün Toplatma gazete televizyon reklamı, sağlık bakanlığı ürün toplatma, sanayi bakanlığı ürün toplatma, gümrük bakanlığ
 

X

ANINDA TEKLİF AL

Size özel teklif hazırlayabilmemiz için hizmetinizi berlirleyip formu eksiksiz doldurunuz...

  • ?