Ticaret Bakanlığı Ürün Toplatma


T.C. TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
-CEZA TEBLİGATI

Konu : İdari Yaptırım
Tebligat Özeti
Tebligat Yapılan Gerçek

İdari Yaptırımların Dayanağı : 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun
5 inci maddesine aykırılık
Tebligat Konusu : 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun
11 ve 12 nci maddelerinin uygulanması
İdari Yaptırım Türü : Piyasaya arzın yasaklanması, toplatma, bertaraf
ve idari para cezası
İdari Para Cezası Miktarı
Türk Lirası) (Ödemeye ilişkin alındı belgesi örneğinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.)
 

Laboratuvar Test Ücreti : (Ödemeye ilişkin alındı belgesi örneğinin
Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.)
: Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ya da Mal
İdari Para Cezasının Ödeneceği Yer
Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR : Genel Müdürlüğümüzce  tarihinde gerçekleştirilen piyasa
gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda firmanız tarafından üretilen/ ithal edilen isimli üründen numune alınarak ''4703 sayılı Ürünlere
İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun'' ve “Kimyasalların
Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” kapsamında Ekoteks
Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.’ye test ve muayenesi yaptırılmıştır.
numaralı test raporunun incelenmesi sonucu, alınan numunenin mekanik ve fiziksel özellikler
yönüyle, standartta belirtilen temel gerekleri sağlamadığı ve tüketicilerin sağlığına yönelik
ciddi risk taşıması sebebiyle güvenli olmadığı anlaşılmıştır. Bakanlığımızın sayılı Onayıyla söz konusu ürün hakkında 4703 sayılı Kanunun 11 inci
maddesinde belirtilen önlemlerin alınmasına ve 12 nci maddesinin 1/b bendindeki idari para
cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.
Bu doğrultuda 4703 sayılı Kanun, Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair
Yönetmelik ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin
ilgili hükümleri uyarınca;
1) 4703 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında adı geçen ürünün piyasaya
arzının durdurulması, piyasadaki ürünlerin toplatılması ve ürünün güvenli hale getirilmesi
mümkün ise bunu ispat eden belgeler ve hazırlanan düzeltici faaliyet planı ile birlikte, kararın
tebliğinden itibaren on beş gün içinde Bakanlığımıza başvurulması,
a) Düzeltici faaliyet planında;
- Üretilen/ithal edilen toplam güvensiz ürün miktarı,
- Piyasaya arz edilen ürün miktarı (irsaliye, fatura vb.),
- Piyasaya arz için kullanılan dağıtım kanalları,
- Dağıtım kanalları üzerinden ürünlerin toplatılması için gereken süre,
- Toplatılan ürünlerin ne şekilde düzeltileceği,
- Düzeltme işlemlerinin tamamlanması için gereken toplam süreye yer verilir.
b) Bakanlığımız idari işleminin tebliğinden itibaren onbeş gün içinde başvurulmadığı
takdirde düzeltme faaliyetinde bulunulmayacağı, düzeltme faaliyetleri sonucunda durumu
Bakanlıkça değerlendirileceği, gerektiğinde ürünün tarafsız bir test veya muayene
kuruluşundan test ve muayenesinin istenebileceği, düzeltme faaliyetleri sonucunda güvenli
olduğu anlaşılan ürünlerin yeniden piyasaya arz edilebileceği,
2) Güvenli hale getirilmeyen ya da güvenli hale getirilmesi mümkün olmayan
ürünlerin tebliğ tarihinden itibaren en geç altı ay içinde firmanızca piyasadan toplatılıp
bertaraf edilmesine ilişkin Ek-2’de sunulan faaliyet planının doldurularak bulunduğunuz
yerdeki Ticaret İl Müdürlüğüne sunulması,
a) Toplatma ve bertarafa ilişkin faaliyet planında;
- Üretilen/ithal edilen toplam güvensiz ürün miktarı,
- Piyasaya arz edilen ürün miktarı (irsaliye, fatura vb.),
- Piyasaya arz için kullanılan dağıtım kanalları,
- Dağıtım kanalları üzerinden ürünlerin toplatılması için gereken süre,
- Toplatılan ürünlerin ne şekilde bertaraf edileceği (imha, yeniden ihraç vb.),
-Piyasaya arz edilen ürünlerin toplatılması ve bertarafı işlemlerinin
tamamlanabilmesi için gereken toplam süreye yer verilir.
b) Güvensiz ürünlerin piyasadan toplatılması işleminin tamamlanmasının ardından
bulunduğunuz yerdeki ticaret il müdürlüğü ile temasa geçilerek denetmen gözetiminde
bertaraf edileceği,
3) Güvensiz ürüne ilişkin verilen piyasaya arz yasağı, toplatma ve bertaraf
kararlarının uygulanması ve risk altındaki tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla üretici
tarafından duyuru yapılması gerekmektedir. Üründeki güvensizliğin niteliği, ürünün özelliği
ve piyasadaki yaygınlığı gibi hususlar açısından değerlendirildiğinde duyurunun şekli, etkin,
elverişli, yeterli ve orantılı olmalıdır.
Güvensiz ürünlere ilişkin alınan önlemlerin etkin bir şekilde duyurulması amacıyla;
güvensizliğin niteliği, ürünün özelliği ve piyasadaki yaygınlığı gibi hususlar dikkate alınarak
a) Ürünün dağıtım ve satışının yapıldığı yerlerde, tüketiciler tarafından kolayca
görülebilecek ve okunabilecek şekilde en az A4 (297mm x 210mm) boyutunda hazırlanmış
bir poster veya tablo asılması ve/veya
b) Üretici firmanın web sitesi ile sosyal medya hesaplarında yayımlanması ve
duyurunun risk altındaki tüketicilere etkin bir şekilde ulaşabilmesi için söz konusu ilanların
en az bir ay yayında kalması ve yapılan duyurunun şekli ve içeriğine ilişkin bilgilerin
ivedilikle bulunduğunuz yerdeki Ticaret İl Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.
4) Bakanlıkça yapılan değerlendirmede duyuru veya duyuru şekli uygun
bulunmaz veya yetersiz görülürse,
a) İlinizdeki Basın İlan Kurumu şubesi aracılığıyla iki ulusal gazetede birer kere
sayfanın dörtte biri büyüklüğünde,

- Firmanın adı, unvanı ve adresini içeren,
-Ürünün adı, markası, modeli, cinsi, fotoğrafı, seri ya da lot numarası veya ürünü net
şekilde tanıtan,
-Ürünün geri çağrılma nedeni, güvensiz olduğu ve alınan önlemler hakkında bilgi
veren,
-Ürünün iade edileceği yerler veya üründeki sorunun giderilmesini teminen
gönderilebileceği adresleri içeren,
-Ürünün taşıdığı risk, riskten sakınmak veya sorunu gidermek için önerilen yöntemler
hakkında bilgileri içeren ilanın yapılarak ilan örneklerinin Bakanlığımız idari işleminin
tebliğinden itibaren on gün içinde bulunduğunuz yerdeki Ticaret İl Müdürlüğüne
gönderilmesi,
b) Yukarıdaki şartlara uygun olarak hazırlanan ilanın, ekte yer alan ulusal karasal TV
kanallarından iki tanesinde 07.00-22.00 saatleri arasında yazılı ve sesli olarak açık ve anlaşılır
biçimde 30 saniyeden az olmamak şartıyla birer kere yayınlatılıp TV kanalının
logosunun,tarih ve saatinin görüldüğü yayın kayıtlarının ve yayına ilişkin TV kanalıyla
yapılan sözleşme örneğinin tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde bulunduğunuz yerdeki
Ticaret İl Müdürlüğüne gönderilmesi,

c) Güvensiz ürünü satın alan risk altındaki kişilerin yerel yayın yapan gazete ve
televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, bu duyuru
yerel basın ve yayın organları yoluyla, risk altındaki kişilerin tespit edilebildiği durumlarda ise
bu kişilerin doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla yapılabileceği,
5) 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 1/b bendi uyarınca idari para cezasının kesinleşmeden önce ilinizdeki
muhasebe müdürlüğüne ya da mal müdürlüğüne, kesinleşmesinden sonra vergi dairesine
yatırılması ve idari yaptırım tarih ve sayısının bulunduğu makbuzun bir örneğinin
Bakanlığımıza gönderilmesi; idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17/6
maddesi uyarınca kanun yoluna başvurulmaksızın peşin ödenmesi halinde ceza tutarının
dörtte üçünün tahsil edileceği, ekonomik durumunun müsait olmaması halinde, idarî para
cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde
ödenmesine karar verilebileceği, taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde,
idarî para cezasının kalan kısmının tamamının tahsil edileceği,
6) Güvensiz bulunan ürünün test edilmesi için Bakanlığımızca ödenen ve ekte
makbuzu bulunan laboratuvar test ücretinin Muhasebe Müdürlüğüne veya Malmüdürlüğüne
ödenerek buna ilişkin makbuzun da bir örneğinin Bakanlığımıza gönderilmesi,
7) Kabahatler Kanunu uyarınca kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde idari
işleme karşı bulunduğunuz yerdeki sulh ceza mahkemesi nezdinde itiraz yoluna
başvurulabileceği,
8) Yukarıda bahsedilen idari yaptırımların gereklerinin verilen süreler içerisinde
yerine getirilmemesi halinde Bakanlığımızca ifa edileceği ve yapılacak masrafların 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca gecikme zammı ile
birlikte firmanızdan tahsil edileceği hususlarında, bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır


 

X

ANINDA TEKLİF AL

Size özel teklif hazırlayabilmemiz için hizmetinizi berlirleyip formu eksiksiz doldurunuz...

  • ?