SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TV GAZETE REKLAMLARI


SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TV GAZETE ÜRÜN TOPLATMA

T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
 
Konu  : Arzın Durdurulması / Toplatma / Bertaraf
İDARİ YAPTIRIM KARARI
İDARİ YAPTIRIM KARARI VERİLEN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİSİN;
Tespit Raporu Tarih / Sayı         : TSE’nin tarihli ve 456859 sayılı raporu
İDARİ YAPTIRIM KARARININ YASAL DAYANAĞI:4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 5’inci maddesinin ü.üncü fıkrası ve 11’inci maddesinin ikinci fıkrası.
YAPTIRIMA KARŞI İTİRAZ YERİ / YAPTIRIMIN KESİNLEŞMESİ:2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7’nci maddesine göre, bu idari yaptırım kararına karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren en geç altmış(60) gün içinde, Ankara İdare Mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde mahkemeye başvuru yapılmamış olması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir. Ancak aynı Kanun’un 27’nci maddesi birinci fıkrasına göre, davanın  açılması dava konusu idari işlemin yürütülmesini durdurmaz.
AÇIKLAMALAR: Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan piyasa gözetimi ve denetimi  sonucundai  tarafından ithal edilen  marka şarj cihazından (cep telefonu) numune alınarak, Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) kapsamında “TS EN 60950-1” standardına göre TSE Elektronik Laboratuvarı Gebze Müdürlüğünde muayene ve deneyleri yaptırılmıştır. Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 15/02/2019 tarihli ve 6893 sayılı yazısı
(Ek-1) ve 11/03/2019 tarihli ve 10312 sayılı yazısı (Ek-2) ile Söz konusu ürüne ilişkin PGD tutanağı
(Ek-3) ve muayene ve deney raporu (Ek-4) Bakanlığımıza iletilmiştir.
Muayene ve deney raporu incelendiğinde; “Yalıtma aralıkları (Madde 2.10.3)” , ”Yüzeysel kaçak yolu uzunlukları (Madde 2.10.4)” ve “Elektrik dayanımı (Madde 5.2.2)” deneylerinin olumsuz sonuçlandığı tespit edilmiştir. Muayene ve deney raporuna ilişkin görüşlerinin alınması amacıyla söz konusu ürünü piyasaya arz eden   tarihli ve 254 sayılı yazımızla bulunmuştur.
Firmanın yasal vekili hukuk bürosundan alınan ve Bakanlığımız evrak kayıtlarına 29/03/2019 tarih ve  sayı ile girişi yapılmış olan bila tarih ve bila sayılı savunma yazısında (Ek-6); Müvekkil firmalarının söz konusu ürünün ithalatçısı olduğu, 06/01/20187 tarihinde Çin Halk Cumhuriyetinden ithal edildiği, gümrüğe tabi olan eşya üzerinde test ve muayeneye yetkili birimlerce yapılarak uygunluk verilen test ve muayene işlemlerine itibar ederek ürünün gümrükten çekildiği, savunma görüş yazımıza kadar ürünün güvensiz olduğuna dair herhangi bir bildirim yapılmadığı, muayene ve deney raporunun 08/10/2018 tarihli protokol ve 04/01/2019 tarihli uygulama esasları gereğince TSE’ye verilen yetkiyle hazırlandığı ve ürünün ithal tarihinin bundan önceki bir tarih olduğundan bahisle ithal edildiği tarihteki yasalara uygun olan ürünlere ilişkin olarak firmanın sorumlu tutulamayacağı belirtilmiştir.
Firma vekilinin savunmasının piyasaya arz edilmiş ürünlerin güvensizliği ile ilgili yapılan tespitleri değiştirecek nitelikte olmadığı değerlendirilmiştir. Ayrıca, ürünün denetimi ve muayenesine esas mevzuat olarak alınan 4703 sayılı Kanun, “Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)” ve “TS En 60950-1” standardı ürünün ithalat tarihinden önce yürürlüktedir.
Tüm bu hususlar dikkate alınarak; Genel Müdürlüğümüz Risk Değerlendirme Komisyonu (RDK) tarafından yapılan inceleme sonucunda, test ve muayenesi yapılan  numunelerin;  elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunması nedeniyle ilgili yönetmeliğin temel emniyet gereklerini karşılamadığına karar (Ek-7) verilmiş ve dolayısıyla güvensiz olduğu sonucuna varılmıştır.
İDARİ YAPTIRIM KARARI: 4703 sayılı Kanun uyarınca yapılan denetim sonucunda Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelikte (2014/35/AB) belirtilen temel  emniyet  gereklerini karşılamadığı tespit edilen (güvenli olmadığı anlaşılan), marka model şarj cihazının (cep telefonu) aynı Kanunun5’inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olarak piyasaya sunulması nedeniyle, 11’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca;
1.Piyasaya arzının yasaklanması,
2.Masrafların üreticisi tarafından karşılanmak üzere;
                a. Piyasada bulunan ürünlerin üreticisi tarafından toplanmasın,
                b. Güvenli hale getirilmesi mümkün olan ürünlerin tespit edilen uygunsuzluklarının düzeltilerek güvenli hale getirilmesi ve güvenli hale getirildiği kanıtlanmadan piyasaya sunulmaması,
                c. Güvenli hale getirilemeyen veya getirlmesi mümkün olmayan ürünlerin bertaraf edilmesi,
                d. Alınacak önlemlere ilişkin bilgilerin risk altındaki kişilere duyurulması amacıyla mevzuata uygun olarak gerekli ilan, duyuru ve çağrıların yapılması,
mümkün olduğu durumlarda; üründe tespit edilen güvensizliğin veya uygunsuzluğun düzeltilebilir olduğunu kanıtlayan belgeler ve düzeltici faaliyet planı ile birlikte, kararın tebliğ tarihinden itibaren
en geç on beş gün içinde İl Müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir. Bu süre içinde başvuruda bulunmamanız durumunda düzeltme faaliyetinde bulunmayacağınız varsayılacaktır.
                2) Risk altındaki kişilerin tamamının tespit edilemediği durumlarda, Bakanlıkça alınan önlemler ile ilgili risk altındaki kişilerin bilgilendirilmesi ve bu kararların uygulanmasının sağlanması amacıyla;
                a) Unvanınızın, ürünü tanıtan marka, model, cins veya diğer ayırt edici özelliklerin ve mümkün olan durumlarda ürünün fotoğrafının, alınan önlemi, önlemi gerektiren sorunun açık ve anlaşılır tarifini, ürünün taşıdığı riskle ilgili bilgilerin, riskten sakınmak veya sorunu gidermek için önerilen yöntemlerin ve ürünün taşıdığı riskle ilgili bilgilerin, riskten sakınmak veya sorunu gidermek için önerilen yöntemlerin ve ürünün iade edileceği yerlerin veya üründeki  sorunun giderilmesini teminen gönderilebileceği adresleri içeren duyurunun idari yaptırım kararının tebliğ edilmesinden itibaren on gün  içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
                b) Duyuru, tarafınızca belirlenen aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri vasıtasıyla yapılır.
                b.1) Ulusal düzeyde yayın yapan bir televizyon kanalında 07.00-22.00 saatleri arasında 20 saniyeden az 60 saniyeden fazla olmamak üzere yazılı ve sesli şekilde yayınlanması,
                b.2)  Ulusal düzeyde dağıtımı yapılan bir gazetede, sayfanın dörtte birinde, Basın İlan Kurumu aracılığıyla bir gün ilan edilmesi,
                b.3) En az altı ay süreyle internet sitesinde bulundurulması şartıyla internet sitesinde yapılabilir.
                c) Tarafınızca yapılan duyuru ve duyuru şekli uygun bulmaz ya da yetersiz görülürse veya hiç duyuru yapılmaz ise masrafları tarafınızdan tahsil etmek üzere duyuru, İl Müdürlüğümüz tarafından ulusal düzeyde yayın yapan iki televizyon kanalında ve ulusal düzeyde dağıtımı yapan iki gazetede yapılacaktır.
                3) Hakkında idari yaptırım kararı alınan ürünün; üretim/stok ve dağıtımı yapılan miktar bilgilerinin, ürünün piyasaya arz edildiğini gösteren bilgi ve belgelerin (satış faturası/sevk irsaliyesi  vb.), yapılan denetim sonuçlarından dağıtıcıların haberdar edildiğine ilişkin bilgiler (yazı, mail vb.) ile ikinci maddenin (a) ve (b) bendinde belirtilen yükümlülüklerin idari yaptırım kararının tebliğ edilmesinden itibaren on gün içinde yerine getirildiğine ilişkin belgelerin ivedi olarak İl Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.
                4) Üründeki güvensizliğin veya uygunsuzluğun düzeltilmemesi veya düzeltilmesi imkansız olan ürünler, tarafınızca belirlenecek yerde ve yöntemle İl Müdürlüğümüz denetim personelinin gözetiminde bertaraf edilmesi için İl Müdürlüğümüzle irtibata geçilmesi ve bertaraf işlemi sırasında şirket/firmanız yetkilisinin hazır bulunması gerekmektedir.
                5) İdari yaptırım kararı gerekleri bu kararın tebliğ tarihinden itibaren en geç  altı ay içinde yerine getirilmesi ve bu konuya ilişkin belgelerin yine bu süre içinde İl Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.
                6) Yukarıda yer verilen yükümlülüklerin belirtilen süreler içinde yerine getirilmemesi durumunda hakkınızda 4703 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırılıktan aynı kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işlem tesis edilecektir.
                Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 
GÜVENSİZ ÜRÜNLERE İLİŞKİN DÜZELTİCİ FAALİYET PLANI ÖRNEĞİ
Şirketimiz/firmamız tarafından piyasaya arz edilen ve güvensiz olduğu tespit edilen
…………………………………………………………………………………………….. ürününe ilişkin olarak;
1)……………………sürede ürüne ilişkin mevzuatta öngörülen ilanların yapılması/…………….
Sürede risk altındaki kişilerin tamamını doğrudan bilgilendirilmesi,
2) ……………………sürede ürünün toplama işleminin bitirilmesi;
3) ……………………şekilde ve ……………………söz konusu ürünlerin güvenli hale getirilmesi;
4) ……………………sürede ürünün test ve muayene kuruluşunda yeniden test ettirilmesi planlanmaktadır.
Tüm bu işlemlerin yapılarak  düzeltme faaliyetinin sonlandırılması için ……………………
süre talebinde bulunuyoruz.
 
 
T.C Sanayi ve Tekonoloji Bakanlığı Tv Gazete Reklam Servisi

ÜRÜN TOPLATMA REKLAM SERVİSİ :
Tel:     0332 346 18 77
Gsm:  0533 482 92 52 
Gsm:  0543 482 92 52

 
 

X

ANINDA TEKLİF AL

Size özel teklif hazırlayabilmemiz için hizmetinizi berlirleyip formu eksiksiz doldurunuz...

  • ?