Sağlık Bakanlığı 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatı


Sağlık Bakanlığı 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatı

4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI
VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 

4703 Sayılı Kanun 11/07/2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 11/01/2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Çerçeve Kanun)
Amaç • Ürünlerin piyasaya arz koşullarını, • Üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini, • Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşların çalışma usul ve esaslarını, • Piyasa gözetimi ve denetiminin ana kurallarını düzenlemektedir.
Kapsam Ürünlerin piyasaya arz koşullarını, üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini, piyasa gözetimi ve denetimini, ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, toplatılmasını, bertarafını ve bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimleri kapsar.
Teknik Düzenleme Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenleme.
Güvenli Ürün İnsan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenliği sağlayan üründür. Mevzuatına uygun ürün güvenli ürün olarak kabul edilir.
Piyasaya Arz Ürünün, tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyet.
Devletin Sorumluluğu • Ürünlerin, tüketiciler ve risk altındaki diğer varlıklar açısından azami güvenlik sağlayacak şekilde üretilmesi için gereken mevzuatı hazırlar. • Ürünlerin test, muayene ve belgelendirmesini yapacak olan kuruluşlarını görevlendirir. • Piyasadaki ürünlerin mevzuata uygun ve güvenli olup olmadığını denetler.
Üretici Sorumluluğu Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişidir. Üreticinin Türkiye dışında olması halinde ithalatçıdır. • Üretici piyasaya mutlaka güvenli ürün arz etmek zorundadır. • Üretici, güvenli olmadığı tespit edilen ürünün kendisi tarafından piyasaya arz edilmediğini veya ürünün güvenli olmaması halinin ilgili teknik düzenlemeye uygunluktan kaynaklandığını ispatladığı takdirde sorumluluktan kurtulur.
Üretici Sorumluluğu Üretici ürünün mevzuata uygunluğunu bir uygunluk değerlendirme kuruluşuna test ettirmek suretiyle doğrular ancak ürün güvensiz çıkarsa yine de nihai sorumlu üreticidir. Ürünün güvensiz tespit edilmesi durumunda ürünün taşıdığı güvensizlik unsurlarından haberdar edilmesi yükümlülüğü üreticiye aittir. Bu çerçevede üretici basın yayın organlarında güvensiz ürün ürettiğini ilan etmek durumundadır. Ayrıca gerektiğinde piyasaya arz edilmiş ürünlerden numuneler alarak test etmek, şikayetleri soruşturmak ve yapılan denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmek, riskleri önlemek amacı ile güvensiz bulunan ürünlerin piyasadan toplatılması, güvensizliklerinin giderilmesi ve gerekiyorsa imha edilmeleri üretici sorumluluğundadır.
Dağıtıcı Sorumluluğu Dağıtıcı güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya arz edemez. Yetkili kuruluşça belirlenecek süre içinde üreticinin veya malı tedarik ettiği kişinin kimliğini bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak kabul edilir.
Piyasa Gözetimi ve Denetimi • Piyasa gözetimi ve denetimi, ilgili teknik düzenlemelerde ve/veya bu kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. • Yetkili kuruluşlar, piyasa gözetimi ve denetiminde, ürüne ilişkin uygunluk değerlendirme işlemlerinde yer almayan test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının imkanlarından yararlanabilirler. Ancak, piyasa gözetimi ve denetiminde nihai karar yetkili kuruluşlara aittir.
Ürünün Piyasaya Arzının Yasaklanması, Toplatılması ve Bertarafı İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, bir ürünün güvenli olmadığına dair kesin belirtilerin bulunması halinde, bu ürünün piyasaya arzı, kontrol yapılıncaya kadar yetkili kuruluşca geçici olarak durdurulur.
Ürünün Piyasaya Arzının Yasaklanması, Toplatılması ve Bertarafı Kontrol sonucunda ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere, yetkili kuruluş; • Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, • Piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin piyasadan toplanmasını, • Ürünlerin, güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğu durumlarda, taşıdıkları risklere göre kısmen ya da tamamen bertaraf edilmesini,
Ürünün Piyasaya Arzının Yasaklanması, Toplatılması ve Bertarafı • (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen önlemler hakkında gerekli bilgilerin, masrafları üreticiden karşılanmak üzere, ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında ilanı suretiyle, risk altındaki kişilere duyurulmasını sağlar.
Ceza Hükümleri Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlar hakkında yapılan fiile göre idari para cezası verilir.
Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Faydaları Piyasaya sunulan yerli ve ithal ürünlerin güvenli ve kaliteli olmasını sağlayarak; • Tüketicinin can ve mal güvenliğini, halk sağlığını ve güvenliğini temin eder. • Piyasanın sağlıklı işleyişini sağlar, piyasaya olan güveni pekiştirir. • Herkesin mevzuata uymasını sağlayarak gerek yerli üreticiler arasında, gerek yerli ve ithal ürünler arasında haksız rekabeti önler.
Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Faydaları • Ürünlerin evrak ve dosyalarını inceleyerek kayıt-dışı ile mücadeleye destek verir. • İhraç edilen ürünlerin daha kaliteli ve güvenli olmasını sağlayarak yurtdışındaki Türk malı imajının geliştirilmesine katkıda bulunur. • Kısacası halkın yaşam kalitesini arttırır, piyasayı disipline eder, makro ekonomik hedeflere hizmet eder.

X

ANINDA TEKLİF AL

Size özel teklif hazırlayabilmemiz için hizmetinizi berlirleyip formu eksiksiz doldurunuz...

  • ?