BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNDE UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ


BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNDE UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ

BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNDE UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ
Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ekte belirtilen tüketici ürünlerinin güvenli olarak piyasaya arzının sağlanması için yerine getirilmesi gereken temel gerekleri belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, piyasaya nihai ürün olarak arz edilen ve ekte yer alan tüketici ürünlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe ve 12/6/2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında; a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, b) Temel gerekler: Ürünün; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını ifade eder. Temel gerekler MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin ekinde yer alan ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını karşılaması zorunludur. Bu ürünlerin temel gereklere uygunluğu, Tebliğ ekinde belirtilen standartlar dikkate alınarak değerlendirilir. Üreticinin yükümlülükleri MADDE 6 – (1) Bakanlık talep ettiği takdirde üreticiler, uluslararası akreditasyona sahip veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlardan alınmış test raporlarını ve/veya ürünün uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunar. (2) Bakanlığın talebi halinde söz konusu test raporu ve belgelerin noter onaylı Türkçe tercümeleri de Bakanlığa sunulur. Karşılıklı tanıma MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz. (2) Ancak, Bakanlık birinci fıkrada belirtilen ürünü, 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir veya piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir. Piyasa gözetimi ve denetimi MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Bakanlık tarafından yapılır. Yaptırım MADDE 9 – (1) Bakanlıkça gerçekleştirilen piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda temel gerekleri karşılamayan ürünlerin tespiti halinde Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 10 – (1) 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ ile 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. (2) 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ ile 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ’e yapılmış olan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır. Yürürlük MADDE 11 – (1) Bu Tebliğin; ekinde yer alan tablonun 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci ve 12 nci satırları 1/1/2017 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. Ek TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER VE İLGİLİ STANDARTLAR ÜRÜN UYUMLAŞTIRILMIŞ VEYA REFERANS STANDARTLAR 1 Çocuklar için yüksek sandalyeler TS EN 14988-1 (Çocuklar için yüksek sandalyeler - Bölüm 1: Güvenlik kuralları) 2 İki tekerlekli küçük çocuk bisikletleri TS EN ISO 8098 (Bisikletler- İki tekerlekli küçük çocuk bisikletleri için güvenlik kuralları) 3 Sabit ve katlanabilen çocuk karyolaları TS EN 716-1 (Mobilya - Evlerde kullanılan sabit ve katlanabilen çocuk karyolaları- Bölüm 1: Emniyet gerekleri) 4 Elle kullanılan diş fırçaları TS EN ISO 20126 (Diş hekimliği - Elle kullanılan diş fırçaları - Genel özellikler ve deney yöntemleri) 5 Elektrikle çalışan diş fırçaları TS EN ISO 20127 (Diş hekimliği - Elektrikle çalışan diş fırçaları - Genel özellikler ve deney yöntemleri) 6 Çakmaklar TS EN ISO 9994 (Çakmaklar - Emniyet kuralları) 7 Bebekler ve küçük çocuklar için emzikler TS EN 1400 (Çocuk kullanım ve bakım eşyaları-Bebekler ve küçük çocuklar için emzikler: Güvenlik kuralları ve deney metotları) 8 İçme donanımı TS EN 14350-1 (Çocuk kullanım ve bakım eşyaları - İçme donanımı - Bölüm 1: Genel ve mekanik özellikler ve deneyler) TS EN 14350-2 (Çocuk kullanım ve bakım eşyaları - İçme donanımı - Bölüm 2: Kimyasal özellikler ve deneyler) 9 Açılarak kullanılan oturma elemanları ve masalar TS EN 581-1 (Dış mekân mobilyası - Kamplarda, evlerde ve açılarak kullanılan oturma elemanları ve masalar - Bölüm 1: Genel emniyet gerekleri) 10 İç güneşlikler TS EN 13120 (İç güneşlikler - Güvenlik dâhil performans şartları) 11 Yüzmeye yardımcı donanımlar TS EN 13138-2 (Yüzme eğitimi için yardımcı donanımlar - Bölüm 2: Tutulan yüzmeye yardımcı donanımlar için güvenlik kuralları ve deney metotları) TS EN 13138-3 (Yüzme eğitimi için yardımcı donanımlar - Bölüm 3: Giyilen yüzme oturakları için güvenlik kuralları ve deney metotları) 12 Şehir ve yürüyüş, genç yetişkin, dağ ve yarış bisikletleri TS EN ISO 4210-2 (Bisikletler için güvenlik kuralları - Bölüm 2: Şehir ve yürüyüş, genç yetişkin, dağ ve yarış bisikletleri için kurallar)
Ürün Toplatma Kamuoyu Reklam Servisi : 0 332 346 18 77 - 0 543 482 92 52 - 0 533 482 92 52

X

ANINDA TEKLİF AL

Size özel teklif hazırlayabilmemiz için hizmetinizi berlirleyip formu eksiksiz doldurunuz...

  • ?